August 1, 2021

Verdt å vite om forsikring til båten

Skal du forsikre båten er det flere regler som er verdt å kjenne til på forhånd. Blant disse kan vi nevne kravet til registrering i henhold til fartøyets lengde, og hvorvidt du har bestått båtførerprøven. Størrelsen på forsikringspremien og hva den dekker, avhenger også av andre faktorer – som vi skal drøfte i nærmere detalj nedenfor.

Med en av Europas lengste uavbrutte kystlinjer ligger Norge perfekt til for de som trives på sjøen. Noen lokalsamfunn på vestlandet har faktisk flere registrerte båter enn antall biler – og det vitner om den viktige rollen båten spiller mange steder. Når man først skal ferdes på sjøen er det viktig å ha god beskyttelse gjennom båtforsikring – og samtidig betale en akseptabel pris!

Her finner du en oversikt over hvilke faktorer som spiller inn på forsikringen, og dokumentasjonen du selv må fremskaffe.

Noen typer forsikring krever registrering

Hvilken type registrering du behøver, avhenger av lengden på båten din – og hvorvidt den må registreres i småbåtregisteret, eller skipsregisteret. I skrivende stund er det følgende regler som gjelder for registrering av båt i Norge:

  • Båter opp til 7 meter må registreres i småbåtregisteret
  • Båter mellom 7 og 25 meter skal registreres i båtregisteret

Uten registrering vil ikke forsikringsselskapet ha noen rettslige dokumenter å forholde seg til når de skal utbetale erstatning. Et godt eksempel er tyveri av båt, der fartøyet blir sporet opp på et annet sted. Er ikke båten registrert i det nasjonale registeret, har heller ikke politiet mulighet til å spore opp eieren – og det betyr at forsikringen er tilnærmet nytteløs. Derfor er det viktig å ha papirene på plass før du søker.

Forøvrig kan det koste en del penger å registrere båten, avhengig av lengden på fartøyet. For eksempel koster det 280 å omregistrere en båt i småbåtregisteret, mens du må punge ut 450 kroner for en nyregistrering. For båter over 7 meter er det en annen prisklasse som gjelder, der du fort må betale over 3 000 kroner.

Ikke alle båter må registreres for å kunne kjøpe forsikring, men kravet gjelder i utgangspunktet for alle seilbåter med en lengde over 4,5 meter, eller båter med motor over 4,5 hk.

Har du tatt båtførerprøven?

I 2010 kom det nye regler for førere av fritidsbåter, med obligatorisk krav om båtførerbevis for de som er født etter 1980 (for gitte båtklasser). Av den grunn er man ikke pålagt å ta båtførerprøven, så fremt man oppfyller alderskravet i lovverket. Likevel kan det være mye penger å spare for de som velger å ta teorikurset med bestått prøve. Selskapene som selger båtforsikring beregner risiko basert på en rekke faktorer – der båtførerbeviset er én av disse. For å minske forsikringspremien er det forøvrig flere steg du kan ta for å minske risikoen – sett gjennom forsikringsselskapets øyne.

Store prisforskjeller i markedet

Tidligere undersøkelser har avdekket store sprik mellom prisene i markedet, og det er lite som tyder på at forskjellene har blitt mindre med årene. Her er det verdt å merke seg kravet til ansvarsforsikring, og hvordan det skiller seg fra forsikring til bil og andre landbaserte kjøretøy.

Ansvarsforsikringen for båten gjelder kun i de tilfeller hvor man selv utelukkende har skyld i ulykken, gjennom feilmanøvrering og lignende. Det skiller seg fra bilforsikring der man også er beskyttet mot tekniske feil og andre utenforstående faktorer. Av den grunn har ansvarsforsikringen for båteier også en ekstremt lav ratio for utbetalinger, som ligger i området mellom 1 til 2 prosent av totale innbetalte premier.

Få andre forsikringsprodukter kan skilte med en like høy profittmargin for selskapene. For deg som båteier er det derfor viktig å tenke nøye gjennom både fordeler og ulemper med ansvarsforsikring på båten.

Slik senker du kostnaden ytterligere

Det finnes flere andre måter å senke forsikringspremien din, der noen grep er enklere enn andre. Nedenfor har vi listet opp noen av disse:

  • Installer GPS sporing på båten
  • Ha båten stående i et havneområde med kontinuerlig overvåking
  • Installer tyverisperre på motoren
  • Bygg kreditthistorie over tid som vitner om lavere risikoen

Husk at du kan måtte betale en høyere forsikringspremie dersom du leier ut båten til andre, og at du er nødt til å opplyse om disse forholdene til den som selger forsikringen. Skulle leietaker være skyld i personskade eller materiell skade kan du nemlig i noen tilfeller stilles ansvarlig som eier av fartøyet. Forsikringsselskapet kan også med loven i hånd nekte å utbetale pengene dersom de ikke har blitt varslet om utleie på forhånd. Velger du å leie ut er det også viktig å sjekke at leietaker har bestått båtførerprøven, gitt at personen oppfyller kravene i lovverket.

I dag er det vanlig at norske havner har en rullerende vaktordning, der noen medlemmer får betalt for å holde vakt over båtene om natta. Ordningen er som regel lønnet, enda det finnes unntak – for eksempel hos utvalgte båtklubber der vedtekter sier ordningen må være dugnadsbasert.

De siste årene har det også blitt mer vanlig å installere GPS sporing i båten, grunnet økningen i antall tyverier. Særlig båtmotorer er blitt ett populært mål for østeuropeiske bander, som smugler motorene ut av landet innen kort tid. GPS sporing er kostbart, og passer kun i de tilfeller hvor båtens verdi (inklusive motor) er av tilstrekkelig verdi. Forsikringsselskapene vil gi deg rabatt dersom du installerer denne løsningen i båten.

Tyverisperre kan på mange måter sammenlignes med en rattlås til bilen. Enda det finnes flere varianter er den vanligste løsningen en sperre som hindrer tyven i å styre båtens motor, samt fjerne den fra selve båten.

For deg som båteier er det også mye penger å spare gjennom å bygge kreditthistorie over tid. Samme prinsippet gjelder innen salg av båtforsikring, som med bilforsikring. Båteier som betaler forsikringen som avtalt over tid, uten å være innblandet i ulykker – kan se fram til en lavere premie. Til forskjell fra forsikring på bil er det derimot ikke vanlig å premiere forsikringstaker på bakgrunn av alder. Av den grunn vil prisen på de fleste produktene være identisk for både unge og gamle forsikringstakere.